Všeobecné obchodní podmínky


  Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („Obchodní podmínky“), vydané dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti, tj. mezi námi, tedy firmou Martin Kortus v České republice (dále jen „Martin Kortus“), při organizování a zpřístupňování akcí („Akce“) a Vámi, tedy zájemcem o účast na Akci („Účastník“). Pro vyloučení pochybností platí, že oznámení o konání Akce nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy, ale pouze výzvou k předložení nabídky.

 2. Uzavření smlouvy

 3. Registrace Účastníka. Účastník závazně objedná svou účast na Akci registrací („Registrace“), a to vyplněním a odesláním registračního formuláře („Formulář“) prostřednictvím portálu firmy Martin Kortus www.martinkortus.cz obsahující nabídku Kurzů vaření („Portál“). Účastník se zavazuje uvést ve Formuláři aktuální a pravdivé informace. Podmínky týkající se užívání Portálu jsou uvedeny na následující adrese: www.martinkortus.cz/podminky-pouziti/. Pro vyloučení pochybností platí, že není-li uvedeno výslovně jinak, tak registrace na stránkách třetích osob není pro firmu Martin Kortus relevantní a nepostačuje pro účast Účastníka na Akci.
 4. Uzavření Smlouvy. Po odeslání Formuláře bude Účastníkovi doručeno potvrzení o Registraci na Akci, čímž dojde k uzavření smlouvy o účasti Účastníka na Akci, jejíž součástí budou i tyto Obchodní podmínky („Smlouva“).

 5. Účastnický poplatek

 6. Účastnický poplatek. Poplatek za účast na Akci ve výši uvedené při Registraci („Účastnický poplatek“) je Účastník povinen uhradit bezprostředně po odeslání Formuláře bezhotovostně, příp. ve lhůtě uvedené ve vystavené faktuře, která nebude kratší než čtrnáct (7) dní. Uhrazení Účastnického poplatku je podmínkou pro účast na Akci, ledaže je Účastnický poplatek dle vystavené faktury splatný později.
 7. Daňový doklad. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zaslán na e-mailovou adresu Účastníka uvedenou ve Formuláři.
 8. Náklady. Účastnický poplatek zahrnuje pouze vstup a účast na Akci včetně surovin a jejich doručení na adresu uvedenou v Registraci, případně v Poznámce. Účastnický poplatek nezahrnuje úhradu ostatních nákladů vzniklých na straně Uživatelů v souvislosti s jejich účastí na Akci, například, nikoliv však výlučně, ubytování po dobu trvání Akce, cestovní nebo jiné náklady spojené s dopravou do místa konání Akce, ani náklady na internetové připojení se k Akci či technické zařízení Účastníka. Případné náklady související s úhradou Účastnického poplatku (zejména transakční poplatky) nese Účastník.
 9. Platba předem. Firma Martin Kortus si vyhrazuje právo, bez ohledu na způsob platby zvolený Účastníkem, požadovat uhrazení Účastnického poplatku předem a neumožnit Účastníkovi přístup k Akci, dokud nebude Účastnický poplatek připsán na bankovní účet firmy Martin Kortus.

 10. Práva a povinnosti účastníka

 11. Změna Účastníka. Vstup na akci je určen pouze osobě uvedené ve Formuláři a jakákoli změna v osobě Účastníka je možná pouze s předchozím písemným souhlasem firmy Martin Kortus.
 12. Povinnosti Účastníka. Účastník se zavazuje během Akce dodržovat podmínky stanovené v těchto Obchodních podmínkách, jakož i pokyny zástupce firmy Martin Kortus či instrukcemi přednášejícího. Účastník se zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh Akce.
 13. Technické vybavení. Firma Martin Kortus nepřebírá odpovědnost za technické vybavení Účastníka, a tedy za jeho schopnost účastnit se Akce. Požadavky na technické nezbytné pro účast na Akci jsou uvedeny na Portálu. Účastník je povinen otestovat před uhrazením Účastnického poplatku, zda mu funguje přehrávání videa a audia s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením.
 14. Odepření účasti na Akci. V případě porušení jakýchkoliv podmínek nebo povinností může být Účastníkovi odepřena účast na Akci, nebo může být z Akce vykázán, bez nároku na vrácení Účastnického poplatku.
 15. Autorská práva. Pořizování obrazových, zvukových nebo obrazově zvukových záznamů během Akce, zachycujících obsah předmětu Akce nebo přednášejících nebo ostatních účastníků, resp. obsah jejich příspěvků během Akce je zakázáno. Jakékoliv materiály poskytnuté Účastníkovi v průběhu Akce nebo v souvislostí s ní („Materiály“) jsou určeny pouze pro osobní nekomerční potřeby Účastníka a podléhají autorským právům původce takového materiálu, resp. jeho distributora. Účastník tak není oprávněn Materiály zejména, nikoliv však výlučně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat vystavovat nebo sdělovat veřejnosti. Porušení tohoto závazku může představovat porušení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Omezení odpovědnosti. Ačkoliv firma Martin Kortus vynaložila obchodně přiměřené úsilí, aby Akce byla pro Účastníky užitečná, tak firma Martin Kortus neposkytuje žádnou garanci za správnost, úplnost nebo vhodnost informací sdělených v rámci Akce nebo v souvislosti s ní nebo za správnost a úplnost Materiálů. Akce slouží pouze ke vzdělávacím účelům a nepředstavuje poskytnutí odborné rady v konkrétním případě a ani se na ni nelze jako na odbornou radu spoléhat; Účastník tak nese veškerou a výlučnou odpovědnost za rozhodnutí, která učiní. Aniž by tím byla dotčena omezení vyplývající z ustanovení § 2898 občanského zákoníku platí, že firma Martin Kortus neponese vůči Účastníkovi povinnost k úhradě jakékoli újmy vzniklé v souvislosti s účastí na Akci nebo využitím informací tam získaných.
 17. Odškodnění. Účastník se zavazuje odškodnit firmu Martin Kortus za všechny nároky, vznesené proti firmě Martin Kortus třetími osobami v souvislosti s účastí Účastníka na Akci.

 18. Organizace akce

 19. Odmítnutí Registrace. Firma Martin Kortus si vyhrazuje právo odmítnout Registraci bez důvodu, zejména v případě naplnění kapacity dané prostorovými nebo technickými omezeními.
 20. Organizační pokyny. Organizační pokyny týkající se místa konání, data, času, a ostatních informací potřebných v souvislosti s účastí na Akci, budou zaslány všem registrovaným Účastníkům včas před uskutečněním Akce.
 21. Změny Akce. Firma Martin Kortus si vyhrazuje právo na změny Akce, zejména změnit termín Akce, osobu přednášející na Akci (vždy při zachování kvality i délky vzdělávací akce), termín, místo konání Akce. O změnách bude Martin Kortus registrované Účastníky co nejdříve informovat telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu.
 22. Zrušení Akce. Firma Martin Kortus si vyhrazuje právo Akci zcela zrušit v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (náhlé omezení dopravních služeb z důvodu stávky či nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození či zničení prostor konání vzdělávací akce, onemocnění přednášejícího, pandemická opatření apod. ), v naléhavých případech, v případech, kdy nelze pro firmu Martin Kortus spravedlivě požadovat konání Akce nebo nebude-li dosaženo minimálního počtu účastníků Akce. V takovém případě vrátí firma Martin Kortus uhrazený Účastnický poplatek.
 23. Změny nebo opravy Registrace. Žádost o provedení oprav nebo změny v Registraci (včetně zrušení účasti, tj. odstoupení od závazné registrace ve smyslu podmínek uvedených níže) je možné provést odesláním písemné žádosti na e-mailovou adresu uvedenou v odst. 33 těchto Obchodních podmínek, přičemž oprava nebo změna bude účinná až po doručení písemného potvrzení ze strany firmy Martin Kortus. Pro vyloučení pochybností platí, že firma Martin Kortus není povinna žádosti vyhovět, a to i bez uvedení důvodu.

 24. Práva spotřebitele

 25. Odstoupení od Smlouvy. Účastník, který je fyzickou osobou a Akce se účastní mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání („Spotřebitel“) je oprávněn odstoupit od Smlouvy, byla-li uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory firmy Martin Kortus, ve lhůtě čtrnácti (14) dní ode dne uzavření Smlouvy, a to odesláním oznámení na adresu uvedenou v odst. 33. Po odstoupení vrátí firma Martin Kortus uhrazený Účastnický poplatek stejným způsobem, jakým jej Spotřebitel uhradil. Uplatní-li Účastník právo na odstoupení od smlouvy, má firma Martin Kortus právo pouze na náhradu již skutečně vynaložených nákladů spojených s Akcí.
 26. Omezení odstoupení od Smlouvy. Pokud termín konání Akce zvolený Spotřebitelem předchází uplynutí lhůty pro odstoupení dle odst. 21 těchto Obchodních podmínek, bere Spotřebitel na vědomí, že bude mít nárok na vrácení pouze poměrné části Účastnického poplatku odpovídajícího neposkytnuté, respektive nezpřístupněné, Akce (její části).
 27. Vzor oznámení o odstoupení. Vzor odstoupení od smlouvy (zrušení registrace) tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.
 28. Informace o mimosoudním řešení sporů. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s firmou Martin Kortus je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 29. Ochrana osobních údajů

 30. Definice. Všechny pojmy v této části nadepsané velkým písmenem mají tentýž význam, který jim přisuzují tyto podmínky nebo právní předpisy v rozsahu, v jakém se v příslušném okamžiku aplikují: (i) vnitrostátní právní předpisy implementující Směrnici 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích; (ii) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679) a (iii) jakékoliv další vnitrostátní právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů („Právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů“).
 31. Informace o zpracování Osobních údajů. Strany berou na vědomí, že Osobní údaje poskytnuté Účastníkem, jeho personálem či zástupci budou zpracovány firmou Martin Kortus jakožto Správcem pro následující účely, resp. v souvislosti s následujícím: (i) poskytnutí Služeb; (ii) zajištění souladu s příslušnými právními, regulatorními nebo profesními požadavky; (iii) řešení požadavků nebo komunikací od příslušných orgánů; (iv) administrace smluv, finanční účetnictví, soulad s interními předpisy, analýza rizik, a vztahy s klienty; (v) využití systémů a aplikací (hostovaných nebo interních) pro služby informačních technologií a informačních systémů (dále jen „Účely“). Osobními údaje zpracovávané firmou Martin Kortus představují jméno, příjmení, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo, údaje o funkci a název společnosti.
 32. Prohlášení firmy Martin Kortus o ochraně osobních údajů. Pro výše uvedené Účely mohou být Osobní údaje zpřístupněny/předány Příjemcům Osobních údajů (včetně Správců a Zpracovatelů Osobních údajů), a mohou být těmito Příjemci zpracovány, jak je uvedeno v Prohlášení firmy Martin Kortus o ochraně osobních údajů. které je k dispozici zde: www.martinkortus.cz/zpracovani-osobnich-udaju/ („Prohlášení firmy Martin Kortus o ochraně osobních údajů“). Jestliže to nevyžaduje nepřiměřené úsilí, Účastník zajistí, aby byly subjekty údajů (jeho příslušní zaměstnanci, zástupci, dodavatelé a klienti) informovány o Prohlášení firmy Martin Kortus o ochraně osobních údajů.

 33. Reklamace

 34. Odpovědnost za vady. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).
 35. Příjem reklamací. Firma Martin Kortus přijímá reklamace na adrese info@martinkortus.cz uvedené v odst. 33 těchto Obchodních podmínek.

 36. Trvání smlouvy a ostatní ujednání

 37. Trvání Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění vzájemných povinností, pokud není ukončen dříve některým ze způsobů uvedených níže. Smlouva může zaniknout: (i) splněním vzájemných povinností, (ii) zrušením Akce dle odstavce 19, (iii) odstoupením Účastníka od registrace na Akci (zrušením účasti) dle odstavce 21 nebo (iv) zrušením Smlouvy dle odst. 31.
 38. Zrušení Smlouvy. Pokud Účastník doručí oznámení o zrušení Smlouvy na kontaktní adresu uvedenou v odst. 33 těchto Obchodních podmínek Akce (i) případě konané online alespoň 48 hodin před jejím zahájením Akce nebo (ii) v případě ostatních Akcí alespoň 72 hodin před zahájením Akce, vrátí firma Martin Kortus uhrazený Účastnický poplatek zpět na účet, ze kterého byl uhrazen, a to do 60 dnů, případně jej lze uplatnit jako kredit na další Akci Martina Kortuse. Peníze budou Účastníkovi vráceny, jakmile bude skrze e-mailovou adresu, jež vyplnil ve Formuláři, potvrzeno Účastníkovo číslo účtu. Pro vyloučení pochybností platí, že není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo platným právním předpisem stanoveno jinak, tak zrušení Smlouvy po uplynutí výše uvedených lhůt Účastníkem není možné.
 39. Právní řád. Právní vztahy mezi Účastníkem a firmou Martin Kortus výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, pokud není sjednáno jinak, platí v ostatním ustanovení Občanského zákoníku. Případný spor bude rozhodovat místně příslušný soud firmy Martin Kortus.
 40. Kontaktní údaje firmy Martin Kortus. Pro veškerou komunikaci vůči firmě Martin Kortus v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami a Akcí jsou určeny následující kontaktní údaje: Martin Kortus, Dr. Zikmunda Wintra 23/796, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, e-mail: info@martinkortus.cz.
 41. Úplnost Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky představují úplnou dohodu týkající se účasti Účastníka na Akci, přičemž na tento smluvní vztah se neaplikují žádné jiné ustanovení, dokumenty či přílohy, které nejsou v Obchodních podmínkách uvedeny přímo nebo odkazem. Výslovně se vylučuje jakákoliv aplikace objednávky, obchodních podmínek nebo jiných dokumentů Účastníka, resp. společnosti, kterou reprezentuje. Jakákoliv změna či doplnění těchto Obchodních podmínek je možná pouze písemnou formou se souhlasem oprávněných zástupců firmy Martina Kortuse a Účastníka, resp. společnosti kterou reprezentuje.

Příloha: Vzor oznámení o odstoupení od Smlouvy o účasti na Akci Spotřebitelem